Onderwijs moet voor iedereen toegankelijk zijn. Daarom neemt de overheid de meeste kosten voor haar rekening en verstrekt hiervoor aan de scholen een bekostiging. Voor een deel van de schoolkosten ontvangen wij geen bekostiging. Deze schoolkosten betalen leerlingen of hun ouders/verzorgers zelf. Het gaat om kosten die samenhangen met de school en ons onderwijs; voorzieningen en activiteiten die belangrijk zijn voor de leerlingen.

Meer informatie over de schoolkosten vindt u in de Schoolgids. Hier vindt u het overzicht met de schoolkosten per leerjaar. Alle bedragen in deze overzichten zijn vastgesteld in overleg met en na instemming van de medezeggenschapsraad en/of ouderraad.

Toelating tot onze school is niet afhankelijk van het betalen van de schoolkosten. Aan iedere leerling bieden wij regulier onderwijs en de kans om examen te doen. Wel kan een leerling worden uitgesloten van deelname aan een activiteit of gebruik van een voorziening als de hiervoor vastgestelde bijdrage niet is voldaan.